Bli medlem

 Logg inn

 • fotograf Bjørg-Elise Tuppen
  20/02/2024 - Redaktør 0 Kommentarer
  Årets konferansier

  Bård Borch Michalsen

  Bård B. Michalsen er utdannet medieviter og har jobbet som journalist og redaktør det meste av livet.

  Han har skrevet 15 faglitterære bøker, de seneste om språk, kommunikasjon og retorikk, og han holder kurs og foredrag om de samme emnene.

  Michalsen underviser i dag i ledelse og profesjonell kommunikasjon på Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet i Harstad.

  Han var medlem av regjeringens ytringsfrihetskommunikasjon og er regjeringsoppnevnt varamedlem til Kringkastingsrådet. Selv om Michalsen er i full jobb, påtar han seg noen oppdrag som konferansier, møte- og debattleder.

  I vinter er han moderator for Arctic Frontiers i Tromsø, NHOs konferanse Skreimølja i Svolvær, en konferanse om kvalitet i utdannelsen i Tromsø og Arctic Connections i Roma.

  Les mer
 • 06/03/2024 - Redaktør 0 Kommentarer
  Siste nytt fra Husbanken v/ Adm direktør Jan Hjelle

  Husbankens samfunnsoppdrag er å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og medvirke til at vanskeligstilte kan skaffe seg og beholde en egnet bolig. Husbanken setter i verk regjeringenes boligsosiale politikk. Husbanken forvalter økonomiske virkemidler som bostøtte, tilskudd og lån. Gjennom kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter Husbanken kommunene i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. 

  Les mer
 • 06/03/2024 - Redaktør 0 Kommentarer
  KOBO

  Marthe Kathrud er tjenesteeier for Digital tjeneste for boligsosialt arbeid (Kobo) i Husbanken

   

  Hun har erfaring med digital produktutvikling i offentlig sektor fra både Nav og Husbanken.

  Kobo er en digital tjeneste for å understøtte prosessen med boligsosialt arbeid for alle kommuner i Norge.

  Tjenesten inneholder følende digitale produkter:

  • Fagsystem inkludert boligoversikt og kunnskapsfane
  • Selvbetjeningsløsning for innbygger
    

  Kobo skal bidra til at kommunen kan effektivisere og kvalitetssikre prosessen med å søke, tildele, administrere samt forvalte kommunale utleieboliger. Staten vil få tilgang til statistikk og analyse som gir bedre grunnlag for å utforme virkemidler og mer treffsikker politikk.

  Les mer
 • 19/03/2024 - Redaktør 0 Kommentarer
  Resultat fra Forskningsprosjekt fra leid til eid bolig

  Katja Johannessen jobber i Velferdsetaten i Oslo kommune. Hun er utdannet sosiolog og jobber i skjæringspunktet mellom den generelle boligpolitikken og boligsosialt arbeid. For tiden har hun delt stilling mellom Oslo kommune og OsloMet der hun tar en PhD i sosialt arbeid og sosialpolitikk. De siste tre årene har hun sammen med Marianne Hektoen jobbet med forskningsprosjektet «Når kontrakten går ut», der de har fulgt 19 husstander som bor eller har bodd i kommunal bolig i Oslo kommune. Målet med prosjektet er å lære mer om overgangen fra kommunal bolig til privat eid eller leid boli

  Les mer
 • 25/03/2024 - Redaktør 0 Kommentarer
  Bodø Glimt sitt samarbeid med gatefotball

  «Ørjan Berg har bakgrunn som toppspiller i fotball gjennom mange år. Kjent gjennom spill i Bodø Glimt, Rosenborg og på det norske landslag. Spilte på Rosenborg når klubben deltok i Champion Leauge. 


  Er nå ansatt i Bodø Glimt, hvor han blant annet har en rolle i klubbens gatelag.


  Gatelaget er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø/Glimt og Bodø kommune».

  Les mer
 • 10/04/2024 - Redaktør 0 Kommentarer
  Brukermedvirkning - Sommerlyst barne- og avlastningsbolig v/ Janne Joakimsen, rådgiver stab Helse- og omsorg, Tromsø kommune

  Janne Joakimsen er rådgiver i sentral stab til avdelingsdirektør for Helse og omsorg Tromsø kommune. Hun jobber med utvikling av helsebygg, strategisk planlegging for ulike brukergrupper som mottar helsetjenester samt politisk og administrativt. Janne har bakgrunn som ergoterapeut og er følgelig ekstra opptatt av tilgjengelighet og  deltagelse i samfunnet og mestring for den enkelte.

  Sommerlystveien Barne og avlastnings bolig har vært et prosjekt som har hatt høy fokus på brukermedvirkning og kvalitet, dette har resultert i nyskaping og innovasjon både på den bygningsmessige utformingen men og på hvordan kommunen  tenker på avlasting som tilbud for tjenestemottakerne og deres familier.
  Bygget ble åpnet i 2023 og  Tromsø kommune mottok Likeverds prisen 2023 fra NFU Tromsø  for samarbeidet mellom kommunen og brukerorganisasjonene gjennom prosjektet.  

  Les mer
 • 10/04/2024 - Redaktør 0 Kommentarer
  "En dør inn - Boligtorg" v/ Kirsti Moslett Thunberg, Seksjonsleder Velferd, arbeid og inkludering, Tromsø kommune

  Kirsti er seksjonsleder for Velferd, arbeid og inkludering i Troms Kommune. Seksjonen omfatter Flyktningtjenesten, Boligkontoret, NAV Tromsø, Enhet for psykisk helse og rus, samt Krisesenteret for Tromsø og omegn. Hun har Master i Folkehelsevitenskap fra Universitetet i Tromsø og en pågående master i helseledelse ved Nord Universitet. Kirsti har også ledererfaring fra alle forvaltningsnivå; sykehus, Fylkeskommunen, staten og kommunen. Kommunen er den mest komplekse organisasjonen og med det største mandatet. 

  Om innlegget:
  Jeg vil fortelle om et pågående tverrfaglig utviklingsarbeid i kommunene for alle boligspørsmål "ei dør inn".  Tiltaket er under uttesting og vi har benyttet tjenestedesing i utviklingen mot behovsmelding. Bakgrunnen er ny boligsosial lov, ny boligorganisering og avvik i internkontrollen ved gjennomgang av boligarbeidet i kommunen. 

  Les mer
 • 06/03/2024 - Redaktør 0 Kommentarer
  Siste nytt fra Kommunal- og distriktsdepartementet - KDD v/ Nancy Porsanger Anti

  Kommunal- og distriktsministeren har ansvaret for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring og politikken overfor samar og nasjonale minoritetar. 


  Anti har vært selvstendig næringsdrivende frem til nå, med reindrift som hovednæring og rettstolk som tilleggsnæring. Hun har også vært aktiv i næringspolitikk fra ungdomstiden, og senere som kommunepolitiker for Senterpartiet, som nestleder i Finnmark Senterparti og 1.vara til både Stortinget og Sametinget i forrige periode.

   
  Dette er tredje år på rad at hun kommer til KBLs boligkonferanse for å gi oss siste nytt fra departementet og denne gang blant annet om den nye medlingen om boligpolitikken. 

  Les mer
 • 06/03/2024 - Redaktør 0 Kommentarer
  Mobil lab - "Bo trygt hjemme. Innovasjonsprosjekt. Tilpasning av eksisterende bolig gjennom flyttbare moduler.

  Dette spennende foredraget blir holdt av Else-Marit  Sætraberget i Kongsvinger kommune. Else-Marit jobber som strategisk rådgiver helse i Kongsvinger kommune. Hun er også Husbankens kontaktperson i kommunen og leder boligsosial arbeidsgruppe. Trygge boforhold og egnede/tilrettelagte boliger løfter hun fram som noe av det viktigste for folkehelsen. For å kunne ha enda et verktøy i kassen for at flere skal kunne bo lenger hjemme, leder hun kommunens innovasjonsprosjekt «Mobil Bo-lab».

  Les mer
 • Foto Kirsten Randers-Pehrson
  19/03/2024 - Redaktør 0 Kommentarer
  Trenger vi en ny sosial boligpolitikk

  Anne-Rita Andal er organisasjonssekretær i Leieboerforeningen, som organiserer leieboere over hele landet. Leieboerforeningen gir juridisk og boligsosial rådgivning til leieboere i privat og kommunale utleieboliger, jobber boligsosialt og underviser sosialarbeidere i leieboermedvirkning. På konferansen får vi høre Leieboerforeningens og leieboernes syn på den boligsosiale politikken, og Andal spør om det faktisk er på tide med en boligsosial reform. 

  Les mer
 • 20/03/2024 - Redaktør 0 Kommentarer
  Resultat fra Forskningsprosjekt fra leid til eid bolig

  Marianne Hektoen er utdannet sosialantropolog og jobber i Velferdsetaten i Oslo kommune. I Velferdsetaten jobber hun med utredninger og prosjekter innenfor det boligsosiale feltet. Hun har spesielt jobbet med ulike temaer knyttet til kommunale boliger, bomiljø og flyktninger. De siste tre årene har hun sammen med Katja Johannessen jobbet med forskningsprosjektet «Når kontrakten går ut», der de har fulgt 19 husstander som bor eller har bodd i kommunal bolig i Oslo kommune. Målet med prosjektet er å lære mer om overgangen fra kommunal bolig til privat eid eller leid bolig.

  Les mer
 • 04/04/2024 - Redaktøren 0 Kommentarer
  Markedsituasjonen og boligløsninger

  Mitt navn er Lars Jacob Hiim, jeg er administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Vi organiserer de som bygger nye boliger i hele landet. Bakgrunn fra politikk som statssekretær i 4 ulike departement, NHO og advokatbransjen.

  Innlegget vil handle om situasjonen for boligmarkedet og boligforsyning. Særlig at eierlinja utfordres og at det blir mer krevende å komme inn i boligmarkedet uten hjelp.

  Les mer
 • 10/04/2024 - Redaktøren 0 Kommentarer
  Husbanken Nord v/ Merete Berg, regiondirektør Husbanken Nord

  Merete jobber som Direktør ved Husbankens kontor i Hammerfest. Kontoret har ansvar for Troms og Finnmark. Hun har vært ansatt i Husbanken siden 2009. Før dette lang erfaring fra offentlig forvaltning, nasjonalt og internasjonalt. Hun er født og oppvokst i Nordkapp kommune og brenner for at alle skal bo godt og trygt - i hele landet.

  Les mer