Bli medlem

 Logg inn

Høringssvar - Forskrift til lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet (Behandling av personopplysninger)

Høringssvar fra KBL - Forskrift til lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet (Behandling av personopplysninger) Det vises til høringsnotat fra Kommunal- og distriktsdepartementet om Høring - Forskrift til lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet (behandliing av personopplysninger). KBL (Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd) takker for invitasjon til å komme med innspill på vegne av våre 100 medlemskommuner. 

KBL er en medlemsorganisasjon for alle landets kommuner som arbeider aktivt for å sette boligpolitiske utfordringer på dagsorden, både på kommunalt og nasjonalt nivå. Vi arrangerer hvert år Norges største boligkonferanse for kommunalt ansatte og vår konferanse stimulerere til kunnskapsutvilking, nytenkning og innovasjon. 

KBLs vurdering av forslag til forskrift til boligsosial lov (behandling av personopplysninger)

Departementet har gjort en grundig jobb med høringsnotatet som vi mener inneholder gode og relevante utredninger på hvordan forskriftens bestemmelser og begreper skal forstås. 

Forskriften er etter vårt syn tilstrekkelig detaljert og ivaretar de avklaringer kommunene trenger for å sikre en forsvarlig behandling av personopplysninger jfr. boligsosial lov §§ 8 og 9 tilknyttet saksbehandling etter ny boligsosial lov. Den er anvendelig for det området den gjelder for og legger føring som vil sikre god kvalitet i tjenesten, herunder likebehandling av personopplysninger og forutsigbarhet for søker. KBL anser forskriften og høringsnotat som et viktig supplement til boligsosial lov i forståelse av hvilke opplysninger det kan bes om og fra hvem.

KBL ønsker samtidig å påpeke utfordringene med å få tilgang til nødvendige personopplysninger på en trygg og effektiv måte. Dette er gjerne årsaken til lang saksbehandlingstid og avslag. Flere søkere finner det krevende å skaffe opplysningene selv og ønsker at saksbehandler skal bistå dem med å innhente disse fra andre offentlige instanser. Noen har utfordringer med språk, fysisk og psykisk helse, døgnrytme, tilgang til internett og kunne signere digitalt. Det foreligger ikke et generelt og standardisert samtykkeskjema eller felles portal for samtykke som kan anvendes for enkel innhenting av opplysninger. De offentlige kontorene som er aktuell å ta kontakt med har gjerne sine egne fysiske skjema som søkere selv må innhente. KBL ønsker mulighet for digital signering av samtykkeskjema eller annen effektiv måte for søker å gi samtykke til innhenting av opplysninger som er offentlig godkjent.

KBL har ellers ingen kommentar til de enkelte bestemmelsene, foruten at det med fordel kunne vært presisert enda tydeligere i forskrift at innhenting av personopplysninger er begrenset til det som er relevant og nødvendig for den vurdering eller bistand som skal gis. Særlig gjelder det § 5 i forskriften som omhandler innhenting av opplysninger fra tredjepersoner.

Til slutt må vi si at forskriften vil være et godt arbeidsverktøy i det daglige for saksbehandlere innen boligsosialt arbeid etter ny lov.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forskrift-til-boligsosial-lov/id2977485/?uid=6605fd00-953c-4747-92bb-ed9c7d3d9123
0
Feed

Skriv en kommentar